Diễn Đàn Điện Tử Ứng Dụng

Forum trao đổi chia sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến mạch điện tử


  Đo nhiệt độ và độ ẩm dùng DHT11 PIC16f887 hiển thị LCD

  Share

  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 57
  Điểm tích lũy : 115
  Đã được thích : 20
  Join date : 12/03/2015
  Age : 27
  Đến từ : Thanh Hóa - TP.HCM

  Đo nhiệt độ và độ ẩm dùng DHT11 PIC16f887 hiển thị LCD

  Bài gửi by Admin on 19/12/16, 08:04 pm

  Đo nhiệt độ và độ ẩm dùng DHT11 PIC16f887 hiển thị LCD:

  Nguồn: http://www.stm32vn.com/

  #include <16f887.h>
  //!#device ADC=10
  #use delay (CLOCK = 4M)
  #fuses INTRC_IO

  #include <stdlib.h>
  #include <lcd.c>
  //!#include <lcd420.c>
  //!#define LCD_ENABLE_PIN     PIN_D0
  //!#define LCD_RS_PIN         PIN_D1
  //!#define LCD_RW_PIN         PIN_D2
  //!#define LCD_DATA_PORT      PORTD
  //!#define LCD_TRIS_LOCATION  TRISD
  #define Buzz   PIN_E0
  #define UP     PIN_E1
  #define DW     PIN_E2


  #define DHT11_pin PIN_A0

  unsigned char values[5];
  const unsigned char symbols[8]=
  {        
     0x07, 0x05, 0x05, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
  };
  unsigned int16  Max;
  //!int8 i;

  void setup();
  void DHT11_init();
  unsigned char get_byte();
  unsigned char get_data();
  void lcd_symbols();
  void Click_UP();
  void Click_DW();


  void main()
  {
  //!   set_tris_e(0xff);
  //!   //set_tris_a(0x00);
  //!   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
  //!   setup_adc_ports(sAN5);
  //!   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
  //!  
    unsigned char state = 0;
    setup();
    lcd_init();
    set_tris_e(0b11111110);
    Max=65;
  //!   lcd_gotoxy(1,2);
  //!   printf(lcd_putc,"CAI DAT=%03Ld",Max);
  //!   lcd_gotoxy(12,2); lcd_putc(223);
  //!   lcd_gotoxy(13,2); lcd_putc("C");

    while(TRUE)
    {
       
      get_data();
       

                if(Max>values[0])   output_high(Buzz);
                else output_low(Buzz);
                lcd_gotoxy(1, 1);
                lcd_putc("Tmp/ C: ");
                lcd_gotoxy(5, 1);
                lcd_putc(0);
                lcd_gotoxy(1, 2);
                lcd_putc("R.H/ %: ");
                lcd_gotoxy(9, 1);
                printf(lcd_putc, "%3u.%03u ", values[2], values[3]);
                lcd_gotoxy(9, 2);
                printf(lcd_putc, "%3u.%03u ", values[0], values[1]);
                delay_ms(1000);
               
             
       
       delay_ms(1000);
    };
  }

  void setup()
  {
    disable_interrupts(global);
    port_B_pullups(FALSE);
  //!   setup_timer_0(T0_internal | T0_8_bit);
  //!   set_timer0(0);
    DHT11_init();
    lcd_init();
    lcd_putc("\f");
    lcd_symbols();
  }

  void DHT11_init()
  {
    output_float(DHT11_pin);
    delay_ms(1000);
  }

  unsigned char get_byte()
  {
    unsigned char s = 0;
    unsigned char value = 0;

    for(s = 0; s < 8; s += 1)
    {
       value <<= 1;
       while(!input(DHT11_pin));
       delay_us(30);

       if(input(DHT11_pin))
       {
           value |= 1;
       }
       while(input(DHT11_pin));
    }
    return value;
  }


  unsigned char get_data()
  {
    short chk = 0;
    unsigned char s = 0;
    unsigned char check_sum = 0;

    output_high(DHT11_pin);
    output_low(DHT11_pin);
    delay_ms(18);
    output_high(DHT11_pin);
    delay_us(26);
     
    chk = input(DHT11_pin);
    if(chk)
    {
       return 1;
    }
    delay_us(80);
     
    chk = input(DHT11_pin);
    if(!chk)
    {
       return 2;
    }
    delay_us(80);

    for(s = 0; s <= 4; s += 1)
    {
        values[s] = get_byte();
    }
   
    output_high(DHT11_pin);
     
    for(s = 0; s < 4; s += 1)
    {
        check_sum += values[s];
    }
     
    if(check_sum != values[4])
    {
       return 3;
    }
    else
    {
       return 0;
    }
  }


  void lcd_symbols()  
  {
    unsigned char i = 0;              

    lcd_send_byte(0, 0x40);

    for(i = 0; i < 8; i++)
    {
         lcd_send_byte(1, symbols[i]);
    }
    lcd_send_byte(0, 0x80);
  }


  void Click_UP()
  {
    if(input_state(UP)==0)
    {
       delay_ms(50);
       Max++;
       if(Max>=100)   Max=100; else;
       lcd_gotoxy(1,2);
       printf(lcd_putc,"CAI R.H=%03Ld",Max);
       while(input_state(UP)==0);
       delay_ms(50);
    }
  }

  void Click_DW()
  {
    if(input_state(DW)==0)
    {
       delay_ms(50);
       Max--;
       if(Max<=0)   Max=0; else;
       lcd_gotoxy(1,2);
       printf(lcd_putc,"CAI R.H=%03Ld",Max);
       while(input_state(DW)==0);
       delay_ms(50);
    }
  }

   Hôm nay: 14/12/18, 08:47 pm